Uutishuone

Työlainsäädännön muutokset jatkuvat vuoden loppuun

01.07.2020 | Työsuhdeasiat, Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

Lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä sekä lomautettujen ja yrittäjien työttömyysturvaoikeutta koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatketaan tämän vuoden loppuun.

Muutokset lainsäädäntöön ovat osa toimia, joilla hallitus vastaa koronaviruspandemiaan. Niiden taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta.

Työsopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin alun perin 1.4. 2020 alkaen muutoksia, joiden voimassaolo jatkuu nyt vuoden 2020 loppuun asti,

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika

Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin 1.4.2020 alkaen muutoksia, joiden voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Tarkoituksena on helpottaa yritysten sopeutumista koronaepidemian aiheuttamiin muutoksiin työvoiman tarpeessa.

Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto ovat lyhentyneet viiteen päivään. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on tullut mahdolliseksi. Toisaalta aikaa, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on väliaikaisesti pidennetty yhdeksään kuukauteen. Väliaikaiset muutokset koskevat yksityistä sektoria.

 

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa

Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.

 

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen

Työskentelyn aikana on oltava työttömyyskassan jäsen. Tämä koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, ja joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.


Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu

Väliaikaisen lain perusteella ansiopäivärahan 300–500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautetuilla eikä työttömillä 31.12.2020 saakka. Muutos on koskenut lomautettuja, joiden lomautus on alkanut 16.3. tai sen jälkeen, ja 1.7. alkaen se koskee kaikkia ansiopäivärahan saajia. Muutos siirtää myös lisäpäivillä olevien eläkkeelle jäämisen ajankohtaa.

 

Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa

Lomautetulla on ollut 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen tavoitteena on ollut turvata lomautettujen toimeentuloa ja sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä TE-toimistoissa COVID-19-pandemian aikana.

Yrittäjät puolestaan ovat voineet saada 8.4.2020 alkaen väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on ollut turvata yrittäjien toimeentulo.

Näiden muutosten voimassaoloa jatkettiin 31.12.2020 asti.


Työnhakijan haastattelut ja työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

TE-toimistot ovat voineet järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja tavanomaista joustavammin toukokuun alusta lukien. Haastatteluja on järjestetty työnhaun alkaessa vain niille työnhakijoille, joiden kohdalla ne ovat erityisen tarpeellisia. Tarkoituksena on ollut vapauttaa TE-toimistojen resursseja muun muassa työnhakijaksi ilmoittautuvien henkilöiden työttömyysturva-asioiden käsittelemiseen. Joustomahdollisuutta jatkettiin 31.12.2020 asti, mutta haastatteluja kuitenkin lisätään työnhakijoiden palvelutarpeen mukaisesti.

Lisäksi työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemista työttömyysetuudella voidaan tietyin edellytyksin jatkaa, jos opinnot viivästyvät COVID-19-pandemian takia.

 

Suojaosaa ja liikkuvuusavustusta parannettiin väliaikaisesti

Ansiopäivärahan suojaosaa korotettiin sekä liikkuvuusavustuksen edellyttämän työmatkan pituutta lyhennettiin väliaikaisesti.
Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyössä ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Suojaosan suuruus oli aiemmin 300 euroa.
Muutos tuli voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. Suojaosa on jälleen 300 euroa 1.11. ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.
Liikkuvuusavustusta voi saada silloin, kun ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustuksen määrä on 724–1042 euroa kuukaudessa ja avustusta maksetaan enintään kahden kuukauden ajalle.


Liikkuvuusavustuksen edestakainen työmatkaedellytys lyhenee lakimuutoksen myötä kolmesta tunnista kahteen tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä. Osa-aikatyön kohdalla työmatkaedellytys on ollut kaksi tuntia jo aiemmin. Muutos on voimassa 12.6.-31.10.2020 alkavien kokoaikaisten työsuhteiden kohdalla.

Teksti: tyj.fi ja Leena Vänni

 


Kommentti: Väliaikainen lakimuutos saattaa vaikuttaa eläkkeen määrään

 

Suurimmalle osalle ansiosidonnaisen päivärahan saajista väliaikainen lakimuutos siitä, että enimmäismaksupäivät eivät tällä kulu, on positiivinen asia. On kuitenkin yksi ryhmä, jolle asia on päinvastoin. Näitä on YTYn työsuhdeneuvontaan nyt tullut muutamia.

Jos on syntynyt vuonna 1957 tai aiemmin ja saanut työttömyyspäivärahaa 500 päivän jälkeen myös lisäpäiviltä, voi halutessaan hakea vanhuuseläkkeen jo 62 vuoden iässä. Henkilö voi itse valita, hakeeko vanhuuseläkettä vai jatkaako työttömyyspäivärahalla 65-vuotiaaksi asti. Kun vanhuuseläke myönnetään lisäpäivien perusteella, vanhuuseläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä. Eläke maksetaan eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä karttuneen suuruisena. Jos vanhuuseläke myönnetään työttömyyspäivärahojen lisäpäivien perusteella, voi tehdä eläkkeen rinnalla ansiotyötä rajoituksetta.

Nyt siis lisäpäivien alkaminen siirtyy eteenpäin. Jos eläkettä hakee ennen lisäpäivien alkamista, tällä on vaikutus eläkkeen määrään ja siihen, kuinka paljon työnteko eläkkeellä vaikuttaa eläkkeen määrään.
Väliaikainen lakimuutos saattaa siis vaikuttaa myös haitallisesti. Todellinen rahallinen menetys riippuu tietenkin siitä, kuinka kauan eläkettä nauttii.

Heikki Kähkönen
työsuhdeasiamies

 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 13

 • Lue lisää aiheesta

  Loading...