Palvelut & edut

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta), rikoslaki ja työlainsäädäntö täsmentävät tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden vaatimusta.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetään omassa laissaan. Tasa-arvolain mukaan jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. Vuoden 2015 alusta voimaan tulleet tasa-arvolain muutokset ottavat huomioon sukupuolen moninaisuuden. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän myös sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.  Lisäksi tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia ennaltaehkäisemään syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti työpaikallaan ja yleensäkin työelämässä. Vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta on työnantajalla, mutta vastuuta yhdenvertaisuuden edistämisessä on jokaisella työyhteisön jäsenellä.

Työnantajan on suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistettävä sukupuolten tasa-arvoa ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä kehittämällä työtapoja ja työoloja.

Palkkasyrjintä

Tasa-arvoinen palkkaus on perus- ja ihmisoikeus. Välittömästä syrjinnästä on kysymys, kun henkilöä kohdellaan epäsuotuisammin kuin toista henkilöä vastaavassa tilanteessa syrjivän syyn perusteella. Jos esimerkiksi ulkomaalaiselle työntekijälle maksetaan pienempää palkkaa kuin suomalaiselle työntekijälle ilman asiallista syytä, kysymyksessä on syrjintä.

Tasa-arvolaissa kielletään sukupuoleen perustuva syrjintä palkkauksessa. Syrjintää on palkkaehtojen soveltaminen siten, että työntekijä tai työntekijät joutuvat sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa oleva työntekijä, joka tekee samaa tai samanarvoista työtä, ellei menettelylle ole olemassa hyväksyttävää syytä. Syrjinnästä voi olla kysymys myös silloin, jos henkilö joutuu palkkauksessa epäedulliseen asemaan raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella.

Työntekijää ei saa syrjiä palkkauksessa myöskään hänen sukupuoli-identiteettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa perusteella.

Arvioitaessa sitä, syrjitäänkö jotakuta palkkauksessa, joudutaan yleensä vertaamaan hänen palkkaansa toisen työntekijän palkkaan. Työnantaja ei riko syrjintäkieltoa, jos työnantaja voi osoittaa palkkaeroille hyväksyttävän syyn. Tällaisia hyväksyttäviä syitä voivat olla esimerkiksi työkokemus, koulutus ja henkilökohtainen suoriutuminen. Ongelmat työvoiman saatavuudessa voivat myös olla hyväksyttävä syy maksaa toiselle samanarvoista työtä tekevälle työntekijälle korkeampaa palkkaa kuin toiselle. Sen sijaan pelkästään eri työehtosopimusten noudattamista ei voida pitää perusteena sille, että saman työnantajan palveluksessa oleville maksettaisiin samasta tai samanarvoisesta työstä erisuuruista palkkaa.

Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikalla

Työnantaja on velvollinen laatimaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat, jos työpaikalla on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelmat voidaan tehdä erillisinä tai yhdistää yhdeksi suunnitelmaksi. Tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen yhdessä on usein järkevää, koska kummassakin on kyse syrjinnän ennaltaehkäisemisestä sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työyhteisön kehittämisestä. Suunnitelmat kannattaa tehdä pienemmissäkin työpaikoissa, sillä nekin ovat tietysti velvollisia edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat laaditaan yhdessä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa.
Heille tulee turvata tosiasialliset mahdollisuudet osallistua valmisteluun ja vaikuttaa suunnitelmien sisältöön.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tulee:

 • perustua työpaikan tilanteen selvittämiseen
 • sisältää selvitys tilanteen arvioinnin johtopäätöksistä
 • sisältää kuvaus siitä, miten johtopäätöksiin on päädytty

Johtopäätöksissä tulee huomioida työpaikan tarpeet ja konkreettiset toimenpiteet yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi sekä mahdolliset ongelmat yhdenvertaisuuden toteutumisessa.

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

 1. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;
 2. käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi
 3. arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Hyvä yhdenvertaisuussuunnitelma monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla sisältää seuraavia tekijöitä:

 • Sitoutetaan organisaation johto yhdenvertaisuuden edistämiseen. Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteiden tulee tukea organisaation arvoja ja strategiaa.

 • Arvioidaan johtamiskäytäntöjä ja -kulttuuria, jotta ne tukevat monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

 • Edistetään johdon ja työntekijöiden yhteistyötä – työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa hyvien käytäntöjen kehittämiseen. 

 • Rakennetaan osallistavaa, kielitietoista ja yhdenvertaista työkulttuuria lisäämällä koko henkilöstön tietoisuutta yhdenvertaisuudesta.

 • Laaditaan selkeät säännöt ja ohjeet syrjinnän, kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi ja niiden rikkomisen seuraamiseksi.

 • Luodaan turvallisen tilan periaatteet ja toimintatavat.  Noudatetaan kaikessa toiminnassa turvallisen tilan periaatteita.

 • Tarjotaan koulutusta koko henkilöstölle monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi työpaikalla.

 • Tehdään yhteistyötä eri vähemmistöjen etuja ajavien organisaatioiden kanssa.

 • Edistetään monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta rekrytointikäytännöissä. Laaditaan selkeät ohjeistukset, joiden tulee olla myös kaikkien rekrytointeja tekevien esihenkilöiden tiedossa.

 • Perehdytetään uudet työntekijät itsenäiseen työskentelyyn sekä osaksi työyhteisöä oikealla ja turvallisella tavalla

Edellä mainitut toimenpiteet auttavat luomaan työpaikkoja, jotka arvostavat ja kunnioittavat kaikkien työntekijöiden moninaisuutta ja tarjoavat tasavertaiset mahdollisuudet kaikille.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista tulee seurata jatkuvana käytäntönä, ei ainoastaan päivityksen yhteydessä.

Turvallisen tilan periaatteet

Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja tulla hyväksytyksi myös kaikissa työelämän tilaisuuksissa, tapahtumissa ja toiminnassa. ASIAn toiminnassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita (linkki alla). Haluamme luoda tapahtumiimme ystävällisen ja turvallisen tilan kaikille. Kerromme periaatteista viestinnässämme ja kaikkien tapahtumien alussa. Jokaisen tapahtumiimme ja toimintaamme osallistuvan tulee sitoutua näiden periaatteiden noudattamiseen. Tapahtumissa on myös paikalla vähintään yksi häirintäyhdyshenkilö.

Tarkistuslista työpaikalle

Mikään työyhteisö ei ole täydellinen, joten parantamisen varaa on kaikilla. Kuinka moni seuraavista asioista toteutuu jo työpaikallasi?

 • Työpaikalla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman/-suunnitelmien toteuttamista seurataan ja sitä/niitä päivitetään säännöllisesti.
 • Työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat on tehty yhteistyössä henkilöstön edustajan/edustajien kanssa.
 • Työpaikalla on tehty selvitys työpaikan tilanteesta ja työpaikan tilaa mitataan säännöllisesti henkilöstökyselyillä.
 • Työpaikalla on tehty palkkakartoitus, palkkauksen perusteet ovat läpinäkyviä ja samasta työstä maksetaan sama palkka.
 • Lakien syrjintäkieltoja noudatetaan.
 • Työolot soveltuvat kaikille.
 • Sukupuoli ymmärretään moninaisena.
 • Työpaikalla on toimintaohjeet häirintätilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.
 • Käytössä on joustoja ja muita keinoja työn, perheen ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi.
 • Työpaikalla tunnistetaan ja puretaan sukupuolittuneita käytäntöjä ja käytössä on sukupuolineutraalit ammattinimikkeet.
 • Kuvaviestintä on sukupuolitietoista ja moninaisuuden huomioivaa.
 • Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät käytännöt ja ohjeistukset ovat koko henkilöstön tiedossa.
 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kirjattu työpaikan arvoiksi.
 • Johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöä on koulutettu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.
 • Johto on sitoutunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.
 • Käytössä on syrjimättömät rekrytointi- ja muut henkilöstökäytännöt.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutus sisältyy myös uusien työntekijöiden ja harjoittelijoiden perehdytykseen.


Lue lisää

Työelämän tietopankki: Yhdenvertaisuus ja taso-arvo

ASIA: turvallisen tilan periaatteet

ASIAn webinaaritallenne: Yhdenvertaisuuden edistäminen työelämässä (Jäsenportaalissa 28.9.2023)

Akava: Usein kysyttyjä kysymyksiä monimuotoisesta työelämästä

Akavan huoneentaulu: Yhdenvertainen työpaikka (pdf)

Tasa-arvo.fi: Mikä on syrjintää?

Osittaisella vanhempainvapaalla oleva työntekijä ei ole osa-aikatyöntekijä

 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä