Uutishuone

Mitä tapahtuu muutosneuvottelujen jälkeen?

07.02.2024 | Työelämä, Työelämä

Artikkelikuva

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän vain, jos hänellä on siihen asiallinen ja painava syy. Työnantajan täytyy aina perustella eli selittää työntekijälle irtisanomisen syy.

Muutosneuvottelut ovat työnantajan ja työntekijöiden välinen menettely, jossa käsitellään työpaikan muutostilanteita. Ne voivat johtaa osa-aikaistamisiin, lomautuksiin tai irtisanomisiin.

Työnantaja voi työsopimuslain mukaan yksipuolisella ilmoituksella osa-aikaistaa työntekijän työsopimuksessa sovitun työajan. Tällöin työnantajalla on kuitenkin lisätyön tarjoamisvelvoite. Työnantajan tekemän yksipuolisen osa-aikaistamisen aikana on mahdollista saada soviteltua ansiopäivärahaa. Sovitellun työttömyysetuuden maksaminen edellyttää, että sinulla on työnhaku TE-toimistossa voimassa myös työsuhteen aikana. Etuutta saadakseen on haettava kokoaikatyötä.

Lomautus voi olla osa-aikainen tai kokoaikainen. Kuten osa-aikaistamisessa, kannattaa heti lomautuksen ensimmäisenä päivänä ilmoittautua kokoaikaisen työn hakijaksi TE-toimistoon. Lomautuksen aikana sekä työnteko että palkanmaksu keskeytyy. Lomautuksen aikana voi mennä toiseen työhön. Työsuhteeseen liittyvät luontoisedut keskeytyvät myös lomautuksen aikana. Jos lomautus kestää vähintään 200 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus päättää työsuhde ilman irtisanomisaikaa ja saada irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä korvauksena.

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän vain, jos hänellä on siihen asiallinen ja painava syy. Työnantajan täytyy aina perustella eli selittää työntekijälle irtisanomisen syy. Työsopimusta ei saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Sijoitusvelvollisuus on voimassa irtisanomisaikana ja koskee kaikkea sellaista työtä, johon irtisanottava kykenee välittömästi tai kohtuullisen koulutuksen jälkeen.

Työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen työvoimapalveluiden työnhakijana olevalle entiselle työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.

Muutosturvaan kuuluu palkallinen työllistymisvapaa, työllistymissuunnitelma ja työterveyshuolto. Työnantajan tulee tarjota irtisanotuille työntekijöilleen tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijät ovat olleet ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa. Työnantaja, joka ei ole noudattanut säädettyä velvollisuuttaan, on velvollinen suorittamaan työntekijälle kertakaikkisena korvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaavan määrän.

Työllistymisvapaan kesto on, jos irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi yhteensä enintään 5 työpäivää. Jos irtisanomisaika on 1–4 kuukautta, vapaan pituus on yhteensä enintään 10 työpäivää, jos irtisanomisaika on yli 4 kuukautta, vapaan pituus on yhteensä enintään 20 työpäivää ja jos työntekijä on irtisanomishetkellä täyttänyt 55 vuotta, työllistymisvapaa 15/25 työpäivää

Jos työntekijä irtisanotaan taloudellisin tai tuotannollisin perustein, työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti työsuhteessa vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta. Osa-aikaistamisen ja lomautuksen aikana työntekijällä on oikeus vähintään lakisääteiseen työterveyshuoltoon.

Yli 55-vuotiaille, jotka ovat työskennelleet saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta on laajennettu oikeus muutosturvaan. Laajennettu muutosturva käsittää oikeuden kahden kuukauden palkkaa vastaavaan TE-toimiston hankkimaan muutosturvakoulutukseen, oikeuden yhden kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan, oikeuden pidempään työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana ja oikeus lyhennettyyn työaikaan, jos on ollut työssä saman työnantajan palveluksessa vähintään 3 vuotta. Muista ilmoittautua 60 päivän kuluessa irtisanomisesta työnhakijaksi TE-toimistoon muutosturvan saamiseksi.

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300–500 päivältä. Lisäpäivillä (ns. työttömyysputki) tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan tämän enimmäisajan jälkeen. Lisäpäiviä voidaan maksaa enintään sen kuukauden loppuun asti, jonka aikana täyttää 65 vuotta. Lisäpäiväoikeus on poistumassa niin, että 1964 vuoden jälkeen syntyneillä ei enää ole oikeutta lisäpäiviin.

Toimi näin, jos sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi TE-toimistoon esimerkiksi osoitteessa työmarkkinatori.fi. Oikeuden työttömyysetuuteen katsotaan alkavan siitä päivästä, kun ilmoittaudut työnhakijaksi. Päivärahaa voidaan maksaa ja omavastuuaika voi kulua ainoastaan työnhaun voimassaolon ajalta. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan työttömyyskassasta hakemuksen perusteella.

Hae päivärahaa jälkikäteen kuukauden tai 4 viikon jaksoissa. Ensimmäisen hakemuksesi voit lähettää kuitenkin jo 2 viikon jälkeen, jos olet työtön tai kokonaan lomautettu. ASIA ry:n jäsenten kassa on KOKO-kassa osoitteessa kokokassa.fi.

Teksti: ASIAn työsuhdeasiantuntija Heikki Kähkönen. Artikkeli on luettavissa myös ASIAn jäsenlehdessä 1/2024.


Lisätietoa

ASIAn webinaari 12.12.2024: Mitä tapahtuu muutosneuvottelujen jälkeen? Tallenne löytyy ASIAn jäsenportaalissa: yty.sprintit.fi/webinaaritallenteet (vaatii sisäänkirjautumisen)

Eläkeputki poistuu, tilalle muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille

ASIAn tietopankki työsuhteesta

 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 13

 • Lue lisää aiheesta

  Loading...