Tietopankki työsuhteesta

Kameravalvonta

Kameravalvonnalla tarkoitetaan jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa. Tässä käsitellään vain työpaikalla toteutettavaa kameravalvontaa. 

Kohdentaminen

Työnantaja saa toteuttaa kameravalvontaa käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi. Kameravalvonta on sallittua myös silloin, kun kysymys on turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantaneiden tilanteiden ennaltaehkäisemisestä tai selvittämisestä.

Kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai muissa henkilöstötiloissa taikka työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön osoitetuissa työhuoneissa ei myöskään saa olla kameravalvontaa.

Pääsäännöstä poiketen työnantaja voi kuitenkin kohdentaa kameravalvonnan tiettyyn työpisteeseen, jossa työskentelee työntekijöitä, jos tarkkailu on välttämätöntä

  • työntekijän työhön liittyvän ilmeisen väkivallan uhkan tai hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen ilmeisen haitan tai vaaran ehkäisemiseksi,
  • omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi, jos työntekijän tehtävän olennaisena osana on käsitellä arvoltaan tai laadultaan merkittävää omaisuutta kuten rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä tai
  • työntekijän etujen ja oikeuksien varmistamiseksi, jos kameravalvonta perustuu tarkkailun kohteeksi tulevan työntekijän pyyntöön ja asiasta on sovittu työnantajan ja työntekijän välillä.

Tallenteet

Kameravalvonnalla saatuja tallenteita saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten tarkkailua on suoritettu. Tämän vuoksi tallenteita ei saa käyttää esimerkiksi työntekijän työn suorituksen arviointiin. Työnantajalla on kuitenkin oikeus käyttää tallenteita

  • työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi,
  • tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi, jos työnantajalla on perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen tai
  • työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Toimenpiteet ennen kameravalvonnan käyttöönottoa

Ennen kuin työnantaja tekee päätöksen kameravalvonnasta, on henkilöstöön kohdistuvan teknisen valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja siinä käytettävät menetelmät käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Neuvotteluvelvollisuus koskee yityksiä, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkeä. Jos kysymys on yhteistoimintamenettelyn piiriin kuulumattomasta työpaikasta, on työnantajan varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi näistä asioista. Työnantajan on myös tiedotettava työntekijöilleen kameravalvonnan alkamisesta, toteuttamisesta ja siitä, miten ja missä tilanteissa mahdollisia tallenteita käytetään.

Rangaistus säännösten rikkomisesta

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo kameravalvontaa koskevia säännöksiä, voidaan tuomita lain rikkomisesta sakkoon.

<< Takaisin