Tietopankki työsuhteesta

Huumausainetestit

Työnantaja voi edellyttää työntekijältä tai työnhakijalta huumausainetestiä vain tietyissä tilanteissa. Nämä edellytykset ovat erilaisia työnhakijoiden ja jo palveluksessa olevien työntekijöiden osalta. Lähtökohtana molemmissa tilanteissa on, että testattu henkilö itse toimittaa työnantajalle huumausainetestiä koskevan todistuksen. Työnantaja vastaa todistuksen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Ellei työnantaja maksa kustannuksia, ei todistusta voida työnhakijalta tai työntekijältä pyytää tai vaatia ja todistuksen puuttumisella ei voi olla minkäänlaista vaikutusta.

Jos työnhakijoille tai työntekijöille on tarkoitus tehdä huumausainetesti, työnantajalla on oltava kirjallinen päihdeohjelma. Lisäksi ne työtehtävät, joista huumausainetestitodistusta pyydetään tai edellytetään, on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Neuvotteluvelvollisuus koskee yrityksiä, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkeä.

Testaus työnhakuvaiheessa

Työnhakuvaiheessa työnantaja voi pyytää huumausainetestiä koskevaa todistusta vain tehtävään valitulta. Työnantaja saa ottaa vastaan ja käsitellä todistukseen merkittyjä tietoja vain, jos työnhakijan on tarkoitus toimia sellaisissa työtehtävissä, jotka edellyttävät tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Lisäksi edellytetään, että työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi

 • vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta,
 • vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta,
 • vaarantaa liikenneturvallisuutta,
 • lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä,
 • vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja siten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia tai
 • vaarantaa liike- ja ammattisalaisuutta tai aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suurempaa taloudellista vahinkoa, jos liike- ja ammattisalaisuuden vaarantamista tai taloudellisen riskin syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää.

Yllä mainittujen tilanteiden lisäksi työnantaja saa käsitellä todistukseen merkittyjä tietoja, jos työnhakijan on tarkoitus hoitaa tehtäviä,

 • joissa edellytetään erityistä luottamusta ja joissa työskentely tapahtuu muualla kuin työnantajan valvomissa toimitiloissa ja joissa työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi aiheuttaa työnantajan asiakkaalle merkittävää taloudellista vahinkoa tai vaarantaa tämän henkilökohtaista turvallisuutta,
 • joihin pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu alaikäisten kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisten kanssa ja joihin ei osallistu muita henkilöitä, tai
 • joissa on itsenäisesti ja valvomattomasti pääsy huumausaineisiin tai vähäistä suurempaan määrään sellaisia lääkkeitä, joita voidaan käyttää huumaaviin tarkoituksiin.

Jos työnhakija kieltäytyy testistä tai ei toimita hyväksyttävää todistusta työnantajalle, hänet voidaan jättää valitsematta kysymyksessä olleeseen tehtävään. 
Testaus työsuhteen aikana

Yllä olevia työnhakijaa koskevia sääntöjä sovelletaan myös, jos työntekijän työtehtävät muuttuvat työsuhteen aikana siten, että ne täyttävät edellä tarkoitetut edellytykset. Työnantajan on aina ilmoitettava työnhakijalle jo ennen työsopimuksen tekemistä tai työntekijälle ennen työehtojen muuttamista, että kysymyksessä on työtehtävä, joka edellyttää huumausainetestissä käymistä.

Työsuhteen aikana työnantaja voi velvoittaa työntekijän esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä.

Lisäksi työntekijä voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijällä on riippuvuus huumeista ja työntekijä toimii sellaisissa työtehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja joissa työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena

 • vakavasti vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta,
 • vakavasti vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta,
 • vakavasti vaarantaa liikenneturvallisuutta,
 • voi lisätä huomattavasti merkittävien ympäristövahinkojen riskiä,
 • vakavasti vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja voi siten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia
 • vaarantaa taloudellisesti merkittävää liike- ja ammattisalaisuutta tai voi aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle merkittävää taloudellista vahinkoa, jos liike- ja ammattisalaisuuden vaarantamista tai taloudellisen riskin syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää tai
 • voi merkittävästi lisätä työnantajan hallussa olevien huumausainelain 2 §:ssä tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.

Rangaistus säännösten rikkomisesta

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo huumausainetestejä koskevia säännöksiä voidaan tuomita lain yksityisyyden suojasta työelämässä rikkomisesta sakkoon.

<< Takaisin