Tietopankki työsuhteesta

Työpaikkakiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu

Jos sinua kiusataan tai kohdellaan epäasiallisesti

Jos työtoverisi tai esimiehesi kiusaa tai muutoin kohtelee epäasiallisesti sinua, toimi näin:

Kerro kiusaajalle heti ja suoraan, että et hyväksy hänen menettelyään. Jos tämä ei tehoa, tai jos et uskalla näin menetellä, pyydä työtoverin tai työntekijäin edustajan apua ja yhdessä hänen kanssaan pyydä häiritsijää muuttamaan menettelyään. Jos et reagoi, se on häiritsijälle viesti siitä, että suostut uhriksi. Todennäköisesti häiritsijä tuolloin jatkaa häirintää ja tilanne pahenee. Kun olet ilmaissut häiritsijälle, ettet hyväksy hänen menettelyään, häiritsijän voidaan katsoa olevan selvillä menettelynsä kielteisistä vaikutuksista ja tämän jälkeen jatkavan häirintää tahallaan. Jos häiritsijä kielloista välittämättä jatkaa häirintää, hänelle tulee ilmoittaa, että asia viedään oman esimiehesi (linjaorganisaation) käsittelyyn. Jos kiusaaja on lähin esimies, ota yhteyttä hänen esimieheensä. Sinun tai työntekijäin edustajan tulee pyytää asian käsittelyyn ottamista.

Asian jatkokäsittelyn vuoksi on tärkeää, että dokumentoit alusta alkaen häirinnän ilmenemismuodot, toistuvuuden ja omat toimenpiteesi.

Jos kiusaaminen ei työpaikan omin toimenpitein lopu, ota yhteyttä työpaikan luottamusmieheen, työsuojeluvaltuutettuun tai oman alueesi aluehallintoviraston työsuojelutarkastajiin.

Tarvittaessa hakeudu työterveyshuoltoon, kerro tilanteesta ja pyydä sairauslomaa.

Jos alaisesi kiusaa työtovereitaan

Esimiehellä on työturvallisuuslakiin perustuva toimintavelvollisuus, jos hän saa tiedon siitä, että hänen alaisensa häiritsee työtoveriaan ja häirinnästä aiheutuu haittaa tämän henkilön terveydelle. Ilmoitus on syytä ottaa aina vakavasti, sillä puuttumisen laiminlyönti voi tulla rangaistavaksi työturvallisuusrikoksena. Tilannetta on syytä selvitellä silloinkin, kun tietoa haitoista terveydelle ei vielä ole. Tieto häirinnästä voi tulla paitsi työntekijältä itseltään esimerkiksi työterveyshuollon, työsuojeluorganisaation, luottamushenkilöiden tai muiden työntekijöiden kautta. Työpaikalla on syytä laatia jo ennakolta toimintaohjeet häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteisiin, vaikkei tällaista olisi työpaikalla esiintynytkään. 

Tiedon saatuasi toimi näin:

Ota tilanne aina vakavasti
Alaiselta tullut ilmoitus epäasiallisesta kohtelusta on aina otettava vakavasti. Ensiksi, kynnys epäasiallisen kohtelun raportoimiseen on usein korkealla. Tilanne on voinut jatkua vuosia, ja itsensä kiusatuksi kokeva henkilö saattaa olla jo murtumispisteessä. Toiseksi, kokemus kiusaamisesta on henkilölle itselleen aina todellinen, vaikka kyse ei lähemmin tarkasteltuna olisi työturvallisuuslaissa tarkoitetusta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta. Vähättely ei koskaan ratkaise tilannetta. Jos yksikin työntekijä kokee itsensä kiusatuksi, kyseessä on aina koko työyhteisön hyvinvointiin vaikuttava asia.

Työturvallisuuslaki asettaa esimiehelle velvollisuuden puuttua terveydelle vaaraa aiheuttavaan epäasialliseen kohteluun, kun asia on tullut tämän tietoon. Velvollisuuden laiminlyönti saattaa vakavimmillaan johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Selvitä, mitä on tapahtunut
Osapuolten näkemykset tilanteen kulusta ja syistä ovat usein erilaiset, joten selvittämiseen kannattaa valmistautua huolella. Keskustele ensin osapuolten kanssa erikseen. Tarvittaessa mukaan keskusteluun voidaan pyytää myös ulkopuolisia avustajia, kuten työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai työterveyshuollon edustaja.

Pyydä henkilöitä kuvaamaan häirintä tekona, käyttäytymisenä tai laiminlyöntinä. Epäasiallista kohtelua ei pidä määritellä esimerkiksi asenteina, henkilökemiana, luonteenpiirteinä tai muilla käsitteillä, jotka eivät kuvaa työhön kuuluvien velvollisuuksien rikkomista. Tosiasiat on hyvä kirjoittaa muistiin.

Henkilökemiat eivät saa vaikuttaa
Osapuolten näkemykset asiasta eroavat usein toisistaan. Siksi on tärkeää, että molemmat kokevat asian käsittelyn puolueettomaksi. Jos sinulla on ennakkoasenteita jompaakumpaa osapuolta kohtaan, pyydä heidän suostumuksellaan keskusteluun mukaan joku ulkopuolinen. Näin on hyvä menetellä myös silloin, jos jompikumpi osapuolista ilmaisee sinulle epäilevänsä puolueettomuuttasi, vaikka et itse niin kokisikaan.

Vertaa tosiseikkoja velvollisuuksiin
Vertaa tosiseikkoja eli kiusaajaksi ilmoitetun henkilön tekoja, käyttäytymistä tai laiminlyöntejä työpaikalla sovittuihin tai laissa säädettyihin toimintavelvollisuuksiin. Työterveyshuollosta voidaan pyytää apua sen arvioimiseksi, aiheutuuko toiminnasta terveydellistä haittaa häirinnän kohteeksi ilmoittautuneelle henkilölle. Harkitse tosiseikkojen perusteella, mitä toimenpiteitä tilanteen ratkaiseminen edellyttää.

Puutu ripeästi vakaviin häiriöihin
Jos olet todennut, että epäasiallista käyttäytymistä esiintyy, pyri saamaan osapuolet kirjalliseen sopimukseen epäasiallisen kohtelun lopettamisesta ja menettelytavoista. Työnjohto-oikeus antaa sinulle mahdollisuuden kieltää epäasiallisen kohtelun työpaikalla. Jos ohjeet ja määräykset eivät auta, sinulla on valta kurinpitotoimiin, kuten varoituksen antamiseen. Kohtele työntekijöitä samankaltaisissa rikkomuksissa samalla tavalla. Selvitä henkilöstölle vakavien rikkomusten työnjohtomenettelyt ja kurinpitotoimet. Epäasialliseen kohteluun tulee puuttua suoraan, ripeästi ja tehokkaasti.

Korjaa ongelmien syyt
On tärkeää selvittää, mitkä työn ongelmat ylläpitävät epäasiallista kohtelua työpaikalla. Myös silloin, kun tilanteessa ei objektiivisesti tarkasteltuna ole kyse kiusaamisesta tai muusta epäasiallisesta kohtelusta, tulee muistaa, että itsensä kiusatuksi kokevalle henkilölle kokemus on aito. Silloin taustalla on usein työstä ja työjärjestelyistä johtuvia väärinkäsityksiä tai muita ongelmia kuten kiire ja ylityöt, katkokset tiedonkulussa, vaikeudet pysyä aikatauluissa, laatuvirheet ja asiakasreklamaatiot. Poistamalla työn häiriöitä aiheuttavia tekijöitä, syyt epäasiallisen kohtelun kokemuksiin vähenevät.

Tiedota muuta henkilöstöä
Muulle työyhteisölle kerrotaan asian ratkaisusta, jos ratkaisulla on merkitystä työyhteisön toimivuuteen. Kerro tiedottamisesta ennalta asianosaisille.

Vältä pahimmat virheet
Kiusaamistilanteet ovat miltei aina vaikeita selvittää ja ratkaista. Kiusaamista kokeneet henkilöt ovat kertoneet, että huonoimpia vaihtoehtoja selvitellä kiusaamista ovat "puhuttelujen" järjestäminen ilman ennakkovaroitusta ja tosiasioiden selvittämistä, kehotukset kestää tilanne tai vaihtaa työpaikkaa, asettuminen yksioikoisesti toisen osapuolen puolelle, sovittujen toimenpiteiden hoitamatta jättäminen, syyttely ja tilanteen käsittely siten, etteivät osapuolet ole mukana siinä.

Oma jaksaminen
Huolehdi myös omasta jaksamisestasi. Apua saat esimerkiksi työterveyshuollosta.

Seuraa tilannetta
Seuraa edelleen tilannetta ja varmista, että epäasiallinen käyttäytyminen loppuu. Pidä seurantapalaveri.

Laadi pelisäännöt yhdessä henkilöstön kanssa
Työpaikan yhteiset työkäyttäytymisen pelisäännöt on syytä käsitellä koko henkilöstön kanssa. Kaappiin unohdetut ohjeet eivät auta ketään. Työkäyttäytymisen pelisääntöjen laatimien ja niistä tehokkaasti tiedottaminen ovat yksi tehokkaimmista keinoista ennaltaehkäistä kiusaamista.