Tietopankki työsuhteesta

Salassapitovelvollisuus

Työntekijä velvollisuus pitää salassa työnantajansa liike- ja ammattisalaisuudet perustuu joko lainsäädäntöön tai salassapitoa koskevaan sopimusehtoon. 

Tähän osioon olemme koonneet tietoa muun muassa ammatti- ja liikesalaisuuden sisällöstä ja velvollisuuden rikkomisen seuraamuksista. Jos sinulle ehdotetaan salassapitosopimusta, se on aina hyvä tarkistuttaa ASIAn työsuhdelakimiehillä ennen allekirjoittamista.

Salassa pidettävät asiat

Työntekijä ei työsopimuslain mukaan saa työsopimussuhteen aikana käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Tämä kielto koskee kaikkia työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia, jotka on työntekijälle uskottu tai jotka hän muuten on saanut tietoonsa. Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Liike- ja ammattisalaisuudella tarkoitetaan sekä taloudellisia salaisuuksia, kuten yrityksen organisaatiota, sopimuksia, markkinointia ja hintapolitiikkaa koskevaa tietoa että teknisiä salaisuuksia, kuten rakennetta ja materiaaliyhdisteitä koskevaa tietoa. Tunnusomaista liikesalaisuudelle on, että sen salassa pitämisellä on merkitystä sen yrityksen elinkeinotoiminnalle, jonka hallussa liikesalaisuus on.

Rikkomisen seuraamukset

Rikoslain mukaan liike- ja ammattisalaisuuden rikkominen on kiellettyä työsuhteen aikana ja kahden vuoden ajan sen päättymisen jälkeen. Rikoslain kielto koskee kuitenkin vain tilanteita, joissa henkilö luovuttaa tiedot hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen. Rangaistukseksi rikkomisesta on säädetty sakkoa tai korkeintaan kaksi vuotta vankeutta.

Työntekijä, joka on rikkonut liike- ja ammattisalaisuuden, voi myös joutua korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Salassapitosopimus tai -ehto

Liike- ja ammattisalaisuuksia koskevat työsopimuslain rajoitukset ovat voimassa vain työsuhteen aikana. Työntekijän salassapitovelvollisuus voidaan ulottaa työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan vain erillisellä salassapitosopimuksella. Toisinaan tiettyjen työnantajan etujen turvaaminen jopa edellyttää tällaisen sopimuksen tekemistä. Työntekijälle salassapitosopimuksesta saattaa kuitenkin olla haittaa. Tämän vuoksi salassapitosopimuksesta ei kannata tehdä rajoitusten ja keston osalta liian laajaa. Tällaisessa sopimuksessa tulee aina yksityiskohtaisesti määritellä mitkä asiat on pidettävä salassa ja kuinka kauan.

Lisätietoja salassapitosopimuksesta ja -ehdoista saat YTN:n Työsuhteeseen liittyvät kilpailunrajoitukset ja salassapito -oppaasta, jonka voit ladata allaolevasta linkistä:

YTN:n Työsuhteeseen liittyvät kilpailunrajoitukset ja salassapito -opas.pdf