Tietopankki työsuhteesta

Palkkasaatava

Jos et ole saanut työnantajalta palkkaa lainkaan tai palkka on laskettu väärin, toimi näin:

Huomauta asiasta välittömästi työnantajalle ja pyydä palkka maksettavaksi tai oikaistavaksi. Apuna voi käyttää työsuojelupiirien palkkasaatavailmoituslomakkeita (alla).

Jos työnantaja ei tästä huolimatta maksa palkkaa, ota yhteys ASIAn työsuhdeneuvontaan. Peruspalkkaa voidaan vaatia viiden vuoden ajan sen erääntymisestä. Ylityökorvaukset vanhenevat ylityön tekemistä seuranneen ja vuosilomapalkka lomaa seuranneen toisen kalenterivuoden päättyessä. Työsuhteen päätyttyä saatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt.

Jos epäilet työnantajasi olevan maksukyvytön, ota viipymättä ottaa yhteys kotipaikkasi TE-keskukseen palkkaturvahakemuksen tekemiseksi. Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden sisällä saatavan erääntymistä. 

Jos saat työnantajan kiistämisen vuoksi hylkäävä palkkaturvapäätöksen, ota yhteyttä ASIAn työsuhdeneuvontaan. Kanne alioikeudessa työnantajaa vastaan tulee nostaa kuuden kuukauden sisällä palkkaturvapäätöksen tiedoksisaannista. 

palkkasaatavailmoitus.pdf 
palkkasaatava_tyosuhteenjalkeen.pdf 

Palkkaturva

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvana voidaan maksaa kaikkia työsuhteesta johtuvia saatavia, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan. Näitä ovat varsinaisen palkan lisäksi urakkapalkka, lomapalkka, lomakorvaus, lomaltapaluuraha, irtisanomisajan palkka, odotusajan palkka, työkalukorvaus, matkakulujen korvaus, päiväraha ja työsuhteeseen perustuva vahingonkorvaus.

Työntekijän kannattaa hakea saataviaan palkkaturvana, jos työnantaja on maksukyvytön tai on syytä epäillä, että työnantaja saattaa esimerkiksi työsuhdesaatavaa koskevan oikeuskäsittelyn aikana tulla maksukyvyttömäksi.

Palkkaturvaa haetaan lomakkeella, joita saa esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistoista. Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavien syntymisestä. Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 15 200 euroa. Lisäksi mahdollinen työaikapankkisaatava voidaan maksaa palkkaturvana enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan määrään asti.

Päätöksen palkkaturva-asiassa tekee työnantajan kotipaikan ELY-keskus kuultuaan sekä työnantajaa että työntekijää. Palkkaturvana voidaan maksaa vain sekä perusteeltaan että määrältään selviä ja riidattomia saatavia. Jos työnantaja riitauttaa palkkaturvana haetun saatavan, eikä sen oikeellisuutta pystytä palkkaturvamenettelyssä selvittämään, saatavaa ei voida palkkaturvana maksaa, ennen kuin sen määrä ja peruste on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla. Työntekijän saatua työnantajan kiistämisen johdosta hylätyn palkkaturvapäätöksen, tulee hänen nostaa kanne työnantajaa vastaan kuuden kuukauden sisällä palkkaturvapäätöksen tiedoksisaannista. Mikäli työntekijä voittaa riidan oikeudessa, tuomioon perustuva saatava voidaan maksaa palkkaturvana, jos uusi hakemus tehdään kolmen kuukauden kuluessa tuomion lainvoimaiseksi tulosta edellyttäen, että palkkaturvan saamisen yleiset edellytykset täyttyvät.

Lue lisää palkkaturvasta ELY-keskuksen sivuilta.

<< Takaisin